Aantal vluchtelingen wereldwijd bereikt opnieuw record - UNHCR Nederland (2024)

  • Home

Het totale aantal mensen op de vlucht is gestegen tot 120 miljoen in mei 2024; door de recente conflicten zoals in Soedan, Gaza en Myanmar slaan opnieuw mensen op de vlucht en is er dringend een oplossing nodig.

13 jun 2024

Soedan, Directeur Externe Betrekkingen Dominique Isabelle Hyde bezoekt de staat de Witte Nijl. © UNHCR/Ala Kheir

Het aantal mensen dat gedwongen op de vlucht is bereikt opnieuw wereldwijd recordniveaus. Dit blijkt uit het Global Trends Rapport 2023 van UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie. Het totale aantal mensen op de vlucht steeg voor het twaalfde jaar op rij – tot 120 miljoen in mei 2024 – en laat het onvermogen zien om oplossingen te vinden voor nieuwe en langdurige crises.

Global Trends Rapport 2023

Nieuwe en langdurige conflicten

Een belangrijke factor die de stijging verklaart, is het verwoestende conflict in Soedan: sinds april 2023 werden meer dan 7,1 miljoen nieuwe binnenlands ontheemden geregistreerd in het land, en nog eens 1,9 miljoen vluchtelingen in omringende landen. Eind 2023 waren in totaal 10,8 miljoen Soedanezen op de vlucht.

In de Democratische Republiek Congo en Myanmar raakten vorig jaar miljoenen mensen ontheemd door gewelddadige gevechten.

UNRWA, de VN-organisatie voor Hulpverlening aan Palestijnse Vluchtelingen in het Nabije Oosten, schat dat eind vorig jaar tot 1,7 miljoen mensen (75 procent van de bevolking) ontheemd is geraakt in de Gazastrook door het catastrofale geweld. Sommige Palestijnse vluchtelingen zijn meerdere keren gevlucht.

Syrië blijft de grootste ontheemdingscrisis ter wereld, met 13,8 miljoen mensen gedwongen op de vlucht binnen en buiten het land.

117,3 miljoen mensen wereldwijd gedwongen op de vlucht

eind 2023, wegens vervolging, conflict, geweld, mensenrechtenschendingen of gebeurtenissen die de openbare orde ernstig verstoren

“Achter deze schrikbarende en stijgende cijfers gaan ontelbare menselijke tragedies schuil. Dat lijden moet de internationale gemeenschap ertoe aanzetten om dringend iets te doen aan de diepere oorzaken van gedwongen ontheemding”, zegt Filippo Grandi, de VN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen.

“Het is hoog tijd dat strijdende partijen de basiswetten van oorlog en het internationaal recht respecteren. Het is een feit dat zonder betere samenwerking en gezamenlijke inspanningen om conflicten, mensenrechtenschendingen en de klimaatcrisis aan te pakken, het aantal ontheemden zal blijven stijgen, met nieuwe ellende en kostbare humanitaire hulp tot gevolg.”

Aantal vluchtelingen blijft toenemen

De grootste toename in ontheemding kwam van mensen die oorlog en geweld ontvluchtten en in hun eigen land bleven, ook wel binnenlands ontheemden genoemd. Dit cijfer steeg tot 68,3 miljoen mensen volgens het Internal Displacement Monitoring Centre – bijna 50 procent meer dan vijf jaar geleden.

Het aantal vluchtelingen en anderen die internationale bescherming nodig hebben, steeg tot 43,4 miljoen onder de mandaten van UNHCR en UNRWA. Het overgrote deel van de vluchtelingen wordt opgevangen in landen die grenzen aan het land van herkomst. 75 procent verblijft in lage- en middeninkomenslanden, die samen minder dan 20 procent van het wereldinkomen produceren.

117,3 miljoen mensen eind 2023 gedwongen op de vlucht

Hoe komen we tot dit aantal?

Solidariteit en oplossingen dringend nodig

Uit het rapport blijkt dat in 2023 wereldwijd meer dan 5 miljoen binnenlands ontheemden en 1 miljoen vluchtelingen naar huis zijn teruggekeerd. Deze cijfers laten enige vooruitgang zien in de richting van oplossingen op de langere termijn. Positief is dat het aantal mensen dat hervestigd werd is gestegen tot bijna 160.000 in 2023.

“Vluchtelingen – en de gemeenschappen die hen opvangen – hebben solidariteit en een helpende hand nodig. Ze kunnen een bijdrage leveren aan samenlevingen en doen dat ook als ze worden opgenomen in de gemeenschap,” voegt Grandi eraan toe. “Vorig jaar keerden miljoenen mensen terug naar huis, een belangrijk sprankje hoop. Er bestaan oplossingen – we hebben gezien dat landen als Kenia het voortouw nemen op het gebied van de integratie van vluchtelingen – maar er is echte inzet voor nodig.”

Daarnaast bevatte het rapport een nieuwe analyse van de klimaatcrisis en hoe de impact hiervan steeds vaker en onevenredig zwaar mensen op de vlucht treft.

Gezien de enorme uitdagingen waarmee 120 miljoen mensen op de vlucht worden geconfronteerd, zoals beschreven in het Global Trends Rapport, blijft UNHCR zich inzetten voor nieuwe benaderingen en oplossingen om mensen te helpen die gedwongen worden hun huis te ontvluchten, ongeacht waar ze zich bevinden.

Deel op Facebook Deel op Twitter

Zie ook

Aantal mensen op de vlucht blijft toenemen terwijl conflicten escaleren Nieuw rapport: 103 miljoen mensen wereldwijd gedwongen op de vlucht Aantal mensen wereldwijd gedwongen op de vlucht overschrijdt voor het eerst 100 miljoen
Aantal vluchtelingen wereldwijd bereikt opnieuw record - UNHCR Nederland (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated:

Views: 5624

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.